DANE REJESTROWE:

KRS 0000436958      NIP 971-07-21-848            REGON 146364996

 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o. rozpoczęło działalność 1 grudnia 2012 r. Jest jednoosobową spółką utworzoną przez Gminę Miasta Gostynina. Powstała z przekształcenia Zakładu Oczyszczania Miasta - zakładu budżetowego w spółkę z o. o. zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Gostyninie nr 130/XXVI/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o. jest spółką prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436958.

Podstawowym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o. jest odbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów komunalnych.

 

 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o., jako jedyna miejscowa firma zajmująca się odbiorem nieczystości stałych, zaspokaja potrzeby lokalnych przedsiębiorstw i instytucji związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.